Clubshops mål är att vara miljömedvetna i all affärsverksamhet. I policyn ingår att erbjuda
en god och säker arbetsplats, skydda miljön, och bevara energi och naturresurser.
Detta utgör grunden för följande mål.

Erbjuda en god och säker arbetsmiljö där personalen är rätt utbildad med lämplig
säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.
 
Ta ansvar för miljön och agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller
förhållanden som kan utgöra risk för hälsa, säkerhet och miljö. Rapportera incidenter
till myndigheter och informera berörda intressenter.
 
Bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom
inköp av återvunnet material och genom användning av förpacknings- och annat
material som kan återvinnas.
 
Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra för avsedd användning,
energieffektiva och miljöanpassade så att de kan återanvändas, återvinnas eller
deponeras på ett säkert sätt.
 
Använda information för att utvecklings- och tillverkningsmetoder inte skadar miljön.
Förbättra metoder så att avfall minimeras, undvika luft-, vatten-, och annan
förorening, minimera hälso- och säkerhetsrisker samt ta hand om avfall på ett säkert
och ansvarsfullt sätt.
 
Säkerställa att energi används sparsamt i all verksamhet, genom att spara energi,
förbättra energiutnyttjandet och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt.
 
Delta i verksamheter för att förbättra miljöskydd och miljömedvetenhet.
 
Uppfylla eller överträffa alla tillämpliga myndighetskrav och andra frivilliga krav som
Clubshop åtagit sig att uppfylla.
 
Utföra noggrann granskning och utvärdering av hur Clubshop AB efterlever policyn.
Varje anställd och person som utför tjänster för Clubshop förväntas följa policyn och
rapportera eventuella miljö-, hälso-, eller säkerhetsproblem till Clubshops ledning.